trung tâm tin tức

Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng gồm những gì? Nội dung hợp phần quy hoạch được điều chỉnh trong trường hợp nào?

ngày phát hành:2023-09-18 10:59    Số lần nhấp:77
Hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được lập dựa trên những căn cứ nào? Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng gồm những gì? Nội dung hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được điều chỉnh trong trường hợp nào? Hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được lập dựa trên những căn cứ nào?

Căn cứ lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được quy định tại Điều 7 Nghị định 22/2021/NĐ-CP như sau:

Căn cứ lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng1. Nhiệm vụ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.2. Kế hoạch về nhu cầu quốc phòng, khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến tranh.3. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan.4. Quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng kỳ trước.

Như vậy, theo quy định, hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được lập dựa trên những căn cứ sau đây:

(1) Nhiệm vụ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(2) Kế hoạch về nhu cầu quốc phòng, khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến tranh.

(3) Quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan.

(4) Quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng kỳ trước.

Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng gồm những gì? Nội dung hợp phần quy hoạch được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được lập dựa trên những căn cứ nào? (Hình từ Internet)

Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng gồm những gì?

Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 22/2021/NĐ-CP như sau:

Thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng...đ) Báo cáo tiếp thu, giải trình kèm theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan;e) Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.4. Nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng:a) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, số liệu, dữ liệu sử dụng để lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng;b) Sự phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, phương án bố trí nguồn lực trong hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thế bố trí trong khu vực phòng thủ;c) Tính thống nhất của hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan nơi bố trí Khu kinh tế - quốc phòng;d) Giải pháp thực hiện hợp phần quy hoạch, tính khả thi và các biện pháp quản lý thực hiện hợp phần quy hoạch.

Như vậy, nội dung thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng gồm:

(1) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, độ tin cậy của các thông tin, số liệu,trung tâm tin tức dữ liệu sử dụng để lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng;

(2) Sự phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, phương án bố trí nguồn lực trong hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội;

Các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thế bố trí trong khu vực phòng thủ;

(3) Tính thống nhất của hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan nơi bố trí Khu kinh tế - quốc phòng;

(4) Giải pháp thực hiện hợp phần quy hoạch, tính khả thi và các biện pháp quản lý thực hiện hợp phần quy hoạch.

Nội dung hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được điều chỉnh trong trường hợp nào?

Việc điều chỉnh hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng được quy định tại Điều 11 Nghị định 22/2021/NĐ-CP như sau:

Điều chỉnh hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan lập đề xuất điều chỉnh nội dung hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng khi có các căn cứ sau:a) Có sự điều chỉnh về nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan làm thay đổi mục tiêu, quy mô, nội dung, định hướng tổ chức của hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng;b) Do yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.2. Quy trình lập đề xuất điều chỉnh, hồ sơ xin điều chỉnh hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng thực hiện như đối với việc lập hợp phần quy hoạch quy định tại Điều 8, khoản 3 Điều 10 Nghị định này. Căn cứ đề xuất của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tổng hợp, thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng theo quy định của pháp luật về quy hoạch....

Như vậy, theo quy định, nội dung hợp phần quy hoạch Khu kinh tế quốc phòng được điều chỉnh khi có các căn cứ sau:

(1) Có sự điều chỉnh về nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan làm thay đổi mục tiêu, quy mô, nội dung, định hướng tổ chức của hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng;

(2) Do yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Nguyễn Thị Hậu上一篇:Thêm gần 70 triệu người châu Á nghèo cùng cực (Lượt xem: 960)
下一篇:TP HCM: Lễ Khánh Tuế Hòa thượng thượng Như hạ Tín